Terms & Conditions

Download general terms and conditions

In plain English - see the pdf for the full document in Dutch legal speak.

1) Order with payment option "Transfer to bank"
When an item that you have ordered is not in stock, and we will not receive new stock within two working days, we will ask you what to do:
a) remove the product(s) from the order and provide you with the new invoice or
b) wait with the full order until we have received the product.


2) Order with payment option "Ideal"
When an item that you have ordered is not in stock, and we will not receive new stock within two working days, we will ask you what to do:
a) remove the product(s) from the order and refund you or
b) wait with the full order until we have received the product.


3) Cancellation of orders
Should you wish to cancel your order for some or other reason, please inform us as quick as possible, no reason required, so that we can make the products available again for our other customers.

Algemene voorwaarden
I. Algemene voorwaarden Thuiswinkel
II. Aanvullende algemene voorwaarden Die Spens


I. Algemene voorwaarden Thuiswinkel
Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: 'Thuiswinkel.org') zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.
Inhoudsopgave:
Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - Herroepingsrecht
Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen. 
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: Die Spens V.O.F.
Vestigings- en bezoekadres: Ariane 22, 3824MB Amersfoort
Telefoonnummer: 061 7696082
Beschikbaarheid: van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 18.00
E-mailadres: info@diespens.nl
KvK-nummer: 32108066
Btw-identificatienummer: NL8142.61.784.B01
Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit.
Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
·     de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
·     de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
·     een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.
Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
·     a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
·     b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
·     c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
·     d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
·     e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
·     f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij producten:

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
·     als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
·     als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
·     bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn aan de ondernemer.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

6. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
·     b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
·     c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
7. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.


Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
·     a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
·     b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:


·     a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
·     b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
Artikel 11 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
·     a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
·     b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. 
Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
Artikel 13 - Levering en uitvoering1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging:

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
·     te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
·     tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
·     altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur:

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
Artikel 15 - Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

3. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages. 
Artikel 16 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Artikel 17 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 
II. Aanvullende Algemene voorwaarden Die Spens 
Op de bestellingen van boodschappen via de webshop van Die Spens zijn de bovenstaande Algemene Voorwaarden van Thuiswinkel.org (hierna: de “Thuiswinkel Voorwaarden”) van toepassing.
Verder gelden voor het gebruik van het platform en in aanvulling op de Thuiswinkel Voorwaarden, deze aanvullende Algemene Voorwaarden van Die Spens (hierna: de “Die Spens Voorwaarden”) zoals hieronder weergegeven. Indien de Algemene Voorwaarden van Die Spens afwijken van of strijdig zijn met de Thuiswinkel.org voorwaarden, prevaleren de Algemene Voorwaarden van Die Spens.
Artikel 19 - Definities
In aanvulling op de definities uit de Thuiswinkel Voorwaarden, worden de navolgende – steeds met een beginhoofdletter geschreven – begrippen, ongeacht of deze in enkelvoud of in meervoud worden gebruikt, als volgt gedefinieerd:
·     Die Spens Voorwaarden: deze voorwaarden van Die Spens die gelden in aanvulling op de Thuiswinkel Voorwaarden; 
·     Applicaties: de applicaties van Die Spens waarmee het mogelijke is om van het Platform gebruik te maken; 
·     Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties; 
·     Die Spens: Die Spens V.O.F.; 
·     Platform: het platform waarop de Die Spens webshop wordt aangeboden; 
·     Privacy Statement: het privacy statement van Die Spens; 
·     Thuiswinkel Voorwaarden: de Thuiswinkel.org voorwaarden van 1 juni 2014; 
·     Website: de website van Die Spens waarop het Platform wordt aangeboden.
Artikel 20 - Aanmaken Mijn Die Spens Account
1. Om volledig van de Website en/of de Applicatie gebruik te kunnen maken, moet je een Mijn Die Spens Account aanmaken.

2. Je staat er voor in dat de informatie die je verstrekt in het kader van het aanmaken van je Mijn Die Spens Account juist en volledig is en dat je deze zal actualiseren om ze juist en volledig te houden. 

3. Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van de gegevens inzake het Mijn Die Spens Account. Je bent dan ook aansprakelijk voor al het gebruik dat via het Mijn Die Spens Account van de Website en/of Applicaties wordt gemaakt. Zodra je weet of reden hebt te vermoeden dat het Mijn Die Spens Account in handen is gekomen van onbevoegden, moet je Die Spens daarvan direct op de hoogte stellen, onverminderd je eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals bijvoorbeeld het veranderen van je wachtwoord. Die Spens is niet aansprakelijk voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of betrekking heeft op onbevoegd gebruik van het Mijn Die Spens Account. 

4. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod, binden Die Spens niet.
Artikel 21 - Bestelling
1. Die Spens biedt je de mogelijkheid om te kiezen binnen welke tijdsperiode je jouw bestelling wilt ophalen. Aan het reserveren van een bepaalde tijdsperiode kunnen kosten verbonden zijn, welke kosten duidelijk zijn vermeld op de website. 

2. Bestelling kunnen binnen de overeengekomen tijdsperiode worden afgehaald bij het geselecteerde afhaalpunt. 

3. Indien het verstrekken (de levering) van jouw bestelling door een derde partij aan jou geschiedt, werkt dat bevrijdend voor Die Spens, inhoudende dat Die Spens daarmee heeft voldaan aan haar verplichting tot het leveren van jouw bestelling. 

4. Indien je een geplaatste bestelling niet of niet tijdig ophaalt bij het door jou gekozen Pick Up Point, wordt de bestelling geannuleerd. Die Spens behoudt zich het recht voor jouw Mijn Die Spens Account tijdelijk of blijvend te blokkeren en/of te verwijderen. 

5. Eerdere door jou geplaatste bestellingen kun je in jouw Mijn Die Spens Account inzien.
Artikel 22 - Herroepingsrecht
1. Je hebt het recht de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van (een) product/producten gedurende een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen. Dit geld niet voor  producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben.

2. De herroepingstermijn gaat in op de dag nadat je het product ontvangen hebt, of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of als je in eenzelfde bestelling meerdere producten hebt besteld: de dag waarop je het laatste product ontvangen hebt, of een door jou aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Die Spens mag, mits zij jou hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
Artikel 23 - Jouw verplichtingen tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal je zorgvuldig moeten omgaan met het product en de verpakking. Je zult het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat je het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals je dat in een winkel zou mogen doen. 

2. Je bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
Artikel 24 - Uitoefening van het herroepingsrecht door jou en kosten daarvan
1. Als je gebruik maakt van je herroepingsrecht, meld je dit binnen de herroepingstermijn aan Die Spens: - Telefoonnummer: 0617696082 Beschikbaarheid: van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 18.00uur

2. Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop jij het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons te overhandigen bij Die Spens, Ariane 22, 3824MB Amersfoort. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. 

3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij jou. 

6. Je draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. De kosten voor het terugzenden van het producten / de producten verschillen naar gelang de omvang en gewicht van het product / de producten.
Artikel 25 - Verplichtingen van Die Spens bij herroeping
1. Die Spens vergoedt alle betalingen van jou, inclusief eventuele leveringskosten door Die Spens in rekening gebracht voor het leveren van het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop je de herroeping meldt. Die Spens is toegestaan te wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of tot je aantoont dat jij het product hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 

2. Die Spens gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat jij hebt gebruikt, tenzij je instemt met een andere methode. 

3. Indien je hebt gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, zal Die Spens de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
Artikel 26 - Uitsluiting herroepingsrecht
De volgende producten zijn ingevolge artikel 6:230p BW uitgesloten van het herroepingsrecht: 

1. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; 

2. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben; 

3. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken; 

4. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; 

5. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; 

6. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken; 

7. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop; 

8. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
(i) de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en 

(ii) de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
Artikel 27 - Wettelijke waarborg
Die Spens wijst jou erop dat een product aan de overeenkomst moet beantwoorden.
Artikel 28 - Betaling
1. In afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 15 van de Thuiswinkel Voorwaarden dient de consument de aan Die Spens verschuldigde bedragen als gevolg van een online bestelling te voldoen op de betalingswijzen, zoals vermeld op de Website en/of de Applicaties. 

2. Indien je een bestelling plaatst bij Die Spens, krijgt Die Spens uit hoofde van de levering van de bestelling op een vordering op jou.
Artikel 29 - Prijsbeleid
1. Die Spens doet haar uiterste best om de juiste prijzen te tonen. Het kan echter voorkomen dat prijzen van producten onjuist worden weergegeven. In beginsel zijn de prijzen leidend die worden getoond op het moment dat je een bestelling doet. In een aantal hieronder vermelde gevallen kan de prijs bij het afhalen van producten echter (enigszins) afwijken van de prijs ten tijde van de bestelling. 

2. Wanneer je producten bestelt die gewogen moeten worden, kan het voorkomen dat de uiteindelijke prijs van het gewogen product (iets) hoger of lager komt te liggen dan de prijs die wordt aangegeven op het moment dat je de bestelling doet. In een dergelijk geval wordt bij het afhalen de daadwerkelijke prijs in rekening gebracht. 

3. Actieprijzen gelden gedurende de aangegeven periode. Om te profiteren van een actie moet het moment van afhalen binnen de actieperiode vallen. Indien je een moment van afhalen kiest dat na de actieperiode valt, geldt de actie niet meer en wordt bij het doen van de bestelling de normale prijs in rekening gebracht. Andersom is het zo dat een actie die geldig is op het moment van afhalen in de uiteindelijke prijs zal worden meegerekend. 

4. Die Spens behoudt zich het recht voor om prijzen aan te passen. Het kan daarom voorkomen dat de prijs van een product tussen het moment van bestellen en het moment van afhalen is verhoogd of verlaagd. In een dergelijk geval wordt bij het afhalen de nieuwe prijs in rekening gebracht. Indien je het niet eens bent met de nieuwe prijs, ben je gerechtigd de Overeenkomst gedeeltelijk te ontbinden voor zover deze ziet op het product waarvan de prijs verhoogd is. 

6. Voor acties geldt OP=OP. Verder bestaat de mogelijkheid dat aan bepaalde acties beperkingen worden gesteld ten aanzien van de hoeveelheid producten die kan worden afgenomen. 

7. 3. Met 2e halve prijs wordt bedoeld 25% korting op de totaalprijs van twee producten, 1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van twee producten, 2+1 gratis: 33,34% korting op de totaalprijs van drie producten, 3+1 gratis is 25% korting op de totaalprijs van 4 producten. 

Artikel 31 - Intellectuele eigendomsrechten
1. Die Spens behoudt zich alle rechten voor die niet expliciet aan jou zijn verleend. Door jouw gebruik van de Website en/of de Applicaties komt geen overdracht tot stand van enige Intellectuele Eigendomsrechten van Die Spens aan jou. Je verkrijgt slechts een niet-overdraagbare, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbaar, beperkte licentie om de Website en/of de Applicaties te gebruiken voor de doelinden aangegeven op de Website en/of de Applicaties. 

2. Je erkent dat alle (Intellectuele Eigendoms)rechten ten aanzien van de Website en/of de Applicaties, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Intellectuele Eigendomsrechten ten aanzien van de teksten, foto’s, filmpjes en software, uitsluitend berusten bij Die Spens of haar licentiegevers. 

3. De (onderdelen van de) Website en/of de Applicaties mogen op geen enkele wijze en in geen enkele vorm (geheel of gedeeltelijk) verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden tenzij in de deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald en/of voor zover dwingend recht anders bepaalt.
Artikel 32 - Leeftijd
1. Voor het aanschaffen van bepaalde producten geldt een minimumleeftijd. Je verklaart geen producten te zullen aanschaffen als je de vereiste leeftijd daarvoor nog niet hebt bereikt. 

2. Ten aanzien van de aankoop van alcoholhoudende dranken en tabak geldt dat je ten minste 18 jaar met zijn. 
3. Die Spens is gerechtigd om je bij het afhalen van je bestelling te vragen een geldig legitimatiebewijs te tonen. Indien je geen geldig legitimatiebewijs kunt tonen, kan Die Spens jouw bestelling niet meegeven.
Artikel 34 - Privacy en cookies
1. Bij je bezoek aan de Website en/of gebruik van de Applicaties worden cookies geplaatst. Deze zijn alleen voor statistiek, geen persoonlijke gegevens wordt bijgehouden.
Artikel 35 - Contact Die Spens
1. Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt ten aanzien van (de werking van) de Website en/of Applicaties, kun je deze richten aan de klantenservice van Die Spens.
Artikel 36 - Overige
1. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Die Spens worden aangepast. De aangepaste Algemeen Voorwaarden worden op de Website en/of binnen de Applicatie onder jouw aandacht gebracht. Zodra je een nieuwe bestelling doet via de Website en/of de Applicaties, ga je akkoord met de nieuwe Algemene Voorwaarden.